PL
PLN
Regulamin Bonów Podarunkowych

REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH

I. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Bonów Podarunkowych.

II. Definicje.

 1. Bon prezentowy – bon wydany na okaziciela, sprzedawany w Alaska-Shop.com w Sklepie internetowym, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za towary oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym Alaska-Shop.com;
  2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Bonu Podarunkowego w Sklepie internetowym Alaska-Shop.com;
  3. Posiadacz – osoba realizująca Bon Podarunkowy;
  4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
  5. Sklep internetowy – strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży Towary oraz Bony prezentowe, działająca w domenie www.Alaska-Shop.com;
  6. Towar – produkt przedstawiony do sprzedaży w Sklepie internetowym, mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu Bonu Podarunkowego;
  7. Wydawca – oznacza Pawła Knurowskiego prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Alaska-Shop.com - z siedzibą w Nowym Targu (34-400), Królowej Jadwigi 18, NIP: 7351125742, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: [email protected];

III. Warunki ogólne.

 1. Wydawca oferuje do nabycia w Sklepie internetowym Alaska-Shop.com Bony Podarunkowe o wartości 200,00 zł, 500,00 zł, 1000,00 zł, 2000,00 zł (ceny zawierają 23% VAT). Za każdy Bon Podarunkowy Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Bonu Podarunkowego.
  2. Wartość Bonów Podarunkowych oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej www.alaska-shop.com.
  3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego.
  4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu Podarunkowego za towary nabywane przez Posiadacza.
  5. Bon prezentowy może być wykorzystany wyłącznie do nabycia towarów w Sklepie internetowym Alaska-Shop.com.
  6. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
  7. Okres ważności Bonu Podarunkowego wynosi 3 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Bonu Podarunkowego. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
  8. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.
  9. Zasady i tryb nabywania Bonów Podarunkowych za pośrednictwem Sklepu internetowego, określone są w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www.alaska-shop.com

IV. Realizacja Bonu Podarunkowego

 1. Posiadacz Bonu Podarunkowego ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:
 2. Bon Podarunkowy stanowi formę zapłaty za towar nabyty w Sklepie internetowym Alaska-Shop.com;
  b. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na Bonie Podarunkowym na towary dostępne w Sklepie internetowym www.alaska-shop.com;
  c. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty;
  d. W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;
  e. Bon posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Bonu Podarunkowego nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Bonu Podarunkowego, nie można nim dokonywać płatności;
  f. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bonu Podarunkowego przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
  g. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania towaru w zamian za Bony Podarunkowe, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Bonu Podarunkowego zastępczego.

V. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Bonu Podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www.alaska-shop.com.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Bonu Podarunkowego.
  2. Zakup Bonu Podarunkowego przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
  3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepie internetowym na stronie www.alaska-shop.com.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
  5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
  6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie Sklepu internetowego i dotyczyć będą Bonów Podarunkowego zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.
Newsletter
Zapisz się do newslettera i odbierz -5% na pierwsze zakupy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl